Paikallisuutiset

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja - Kuhmossa 23 tartuntaa

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. il­men­nees­tä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on per­jan­tai­hin 4.9. men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 23 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa, Kainuun soten pandemiatiedottessa kerrotaan. Ko­ro­na­tes­tauk­sia on vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa teh­ty en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon. Kuh­mon osal­ta tes­tien tu­lok­set on saa­tu no­peam­min, mut­ta muun Kai­nuun osal­ta tu­los­ten vii­ve on kas­va­nut.

Esiin tul­leen ko­ro­na­ryp­pään osal­ta ti­lan­ne on osit­tain hel­pot­ta­nut. Kuh­mon Kau­pun­gin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta tai pur­ka­mi­ses­ta teh­dään pää­tök­set sun­nun­tai­na ai­ka­na. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee edel­leen et­tä ai­na­kin vie­lä tu­le­van vii­kon­lo­pun ajan Kuh­mos­sa pi­dät­täy­dy­tään yh­tei­sis­tä ta­paa­mi­sis­ta ja hoi­de­taan vain vält­tä­mät­tö­mät asioin­nit. Tu­lee myös eri­tyi­ses­ti huo­leh­tia tur­va­vä­leis­tä, kä­si­hy­gie­nias­ta, se­kä käyt­tää lä­hi­kon­tak­teis­sa kas­vo­mas­kia.

Kai­nuun am­mat­tio­pis­ton ja Ka­jaa­nin lu­kion kuh­mo­lai­set opis­ke­li­jat ja hen­ki­lös­tön jä­se­net jat­ka­vat etäo­pe­tuk­ses­sa ja etä­töis­sä vie­lä vii­kon 37.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuhmon kotihoidon työntekijältä on tors­tai-il­ta­na on saa­tu po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­tin tu­los. Oi­ree­ton hen­ki­lö on ol­lut työ­teh­tä­vis­sään vie­lä kes­ki­viik­ko­na ja käyt­tä­nyt työ­teh­tä­vis­sään asian­mu­kai­ses­ti suo­jai­mia. Va­ro­toi­me­na kaik­ki mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät ja asiak­kaat on tes­tat­tu ja al­tis­tu­neis­ta on löy­ty­nyt toi­nen­kin tar­tun­ta ko­ti­hoi­don pa­ris­sa toi­mi­val­ta työn­te­ki­jäl­tä. Ko­ti­hoi­don tar­tun­ta­ta­pauk­set ovat yh­tey­des­sä aiem­paan tar­tun­ta­ryp­pää­seen. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­tel­la yk­sit­täi­set hen­ki­löt ovat voi­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le ja hei­dät on pääo­sin ta­voi­tet­tu. Kuh­mon ko­ti­hoi­don asiaa on hoi­det­tu ak­tii­vi­ses­ti esi­mies­ten, hen­ki­lös­tön ja asiak­kai­den kans­sa. Tar­vit­taes­sa omai­siin ol­laan yh­tey­des­sä.

Vai­kea ko­ro­na­vi­rus­tau­ti on erit­täin har­vi­nai­nen lap­sil­la, jot­ka ovat ter­vei­tä ja joi­den mah­dol­li­ses­ti sai­ras­ta­ma pe­rus­sai­raus on hoi­to­ta­sa­pai­nos­sa. Tur­haa al­tis­tu­mis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tu­lee myös las­ten vält­tää. Mi­kä­li van­hem­pi on saa­nut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, lap­sen tu­lee myös jää­dä ko­ti­ka­ran­tee­niin. Ny­ky­tie­don mu­kaan lap­set tar­tut­ta­vat vi­rus­ta eteen­päin hei­kom­min kuin ai­kui­set.

Ka­ran­tee­niin mää­rä­tään, mi­kä­li per­hees­sä on ko­ro­na­tar­tun­ta. Ko­ro­na­ryp­pään vuok­si Kai­nuus­sa on ka­ran­tee­nis­sa noin 220 hen­ki­löä, mää­rä puo­lit­tuu vii­kon ku­lues­sa, el­lei uu­sia tar­tun­to­ja tu­le.

Ka­ran­tee­nis­sa on per­heen ul­ko­puo­li­set kon­tak­tit yk­si­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­ty.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta odot­ta­vil­le jat­kuu Kuh­mos­sa edel­leen Kai­nuun so­ten ai­kai­sem­min täl­lä vii­kol­la an­ta­ma suo­si­tus; Mi­kä­li sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuu myös mui­ta, tu­li­si myös hei­dän odot­taa tes­tin tu­los vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja.

Mi­kä­li hen­ki­lö on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ka­ran­tee­niin mää­rä­tes­sä ky­sy­tään sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen tar­ve ja to­dis­tuk­sen saa sa­mas­sa yh­tey­des­sä. Ko­ro­na­tes­tin tu­lok­sen odot­ta­mi­nen ja sii­tä joh­tu­va työ­pois­sao­lo on suo­si­tus, jos­ta ei ole mah­dol­lis­ta saa­da sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta.

Kai­nuun kun­nat ovat ja­ka­neet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le kun­ta­lai­sil­leen il­mai­sia suu-ne­nä­suo­jai­mia ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na. Mo­nes­sa kun­nas­sa suo­jai­met ovat vä­his­sä tai ko­ko­naan lop­pu­neet. Elers Me­di­cal Fin­land Oy on lah­joit­ta­nut Kai­nuun kun­nil­le 42 000 ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta, jot­ka jae­taan Kai­nuun kun­nil­le per­jan­tai­na.

Myös mas­kien no­peaan toi­mi­tuk­seen Van­taal­ta Kai­nuu­seen on saa­tu apua. Kai­nuun am­mat­tio­pis­ton lo­gis­tiik­ka-alan opis­ke­li­jat ovat nou­ta­neet mas­kit Van­taal­ta tors­tai­na ja hoi­ta­vat per­jan­tai­na ja­ke­lun Kai­nuun kun­tiin. Rah­ti­toi­mi­tuk­se­na mas­kien mat­ka Ka­jaa­niin oli­si kes­tä­nyt vii­kon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kai­nuun so­te kiit­tää mas­kien lah­joit­ta­jaa mer­kit­tä­väs­tä ja erit­täin tar­peel­li­ses­ta lah­joi­tuk­ses­ta se­kä Kai­nuun am­mat­tio­pis­toa ri­peäs­tä toi­min­nas­ta ja yh­teis­työs­tä.

Kainuun sote suosittelee edelleen, että ainakin vielä tulevan viikonlopun ajan Kuhmossa pidättäydytään yhteisistä tapaamisista ja hoidetaan vain välttämättömät asioinnit.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä