Paikallisuutiset

Kainuussa 80 uutta koronatartuntaa

 ''Al­ku­vii­kol­la ta­paus­mää­rä voi jäl­leen nous­ta, mut­ta yleis­ke­hi­tys jat­ku­nee hel­pom­paan suun­taan"

Sun­nun­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 80 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, Kainuun sote tiedottaa.

– Al­ku­vii­kol­la ta­paus­mää­rä voi jäl­leen nous­ta, mut­ta yleis­ke­hi­tys jat­ku­nee hel­pom­paan suun­taan, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen soten tiedotteessa.

KAKS:n pan­de­miao­sas­tol­la on siir­ryt­ty nor­maa­liin toi­min­taan po­ti­las­mää­rän vä­hen­tyes­sä, mut­ta val­mius eril­lis­ten jär­jes­te­lyi­den käyt­töö­not­toon on edel­leen, mi­kä­li ti­lan­ne muut­tuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tös­sä sai­raus­pois­sao­lo­ja on edel­leen run­saas­ti, mut­ta ko­ro­naan liit­ty­vien pois­sao­lo­jen odo­te­taan edel­leen vä­hen­ty­vän.

Rau­hal­li­sem­man jak­son jäl­keen Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on päi­vit­täin to­det­tu po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia hel­mi­kuun alun ai­ka­na. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä se­kä am­mat­ti- et­tä va­paa-ajan mat­kus­ta­mi­ses­sa suo­si­tel­laan edel­leen va­ro­vai­suut­ta voi­mas­sa ole­vien mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­sen li­säk­si.

Kainuun sote: Ko­ro­naan liit­ty­vän asioin­nin voi hoi­taa hel­poi­ten Oma­so­ten kaut­ta

Soten mukaan tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ten eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­to­dis­tus­ten toi­mit­ta­mi­ses­sa on usei­den viik­ko­jen vii­ve al­ku­vuo­den epi­de­mia­ti­lan­teesta johtuen.

Ko­ro­na­to­dis­tuk­siin tai tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa voi Kai­nuus­sa ot­taa yh­teyt­tä Oma­so­te-pal­ve­lus­sa, osoitteessa Oma­so­te.kai­nuu.fi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sote ohjeistaa käy­ttämään säh­köis­tä asioin­tia, kun asia kos­kee:

– Ko­ro­na­tar­tun­nan jäl­ji­tys­tä tai ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­mis­ta

– Vii­väs­ty­nyt­tä ka­ran­tee­ni- tai eris­tys­to­dis­tus­ta

– Jo mää­rä­tyn ka­ran­tee­nin tai eris­tyk­sen kes­toa (jos pää­tök­ses­tä on ky­syt­tä­vää),

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Sai­raus­to­dis­tuk­sen tar­vet­ta (po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­neet, joil­le teh­ty eris­tys­pää­tös al­kaa myö­hem­min kuin töis­tä pois­sao­lo)

– Ko­ro­na­pas­sia eli EU:n di­gi­taa­lis­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta (esim. mi­kä­li ro­ko­tus tai sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti ei ole kir­jau­tu­nut Kan­ta-pal­ve­luun)

Tun­nis­tau­du jär­jes­tel­mään en­sin vah­val­la me­ne­tel­mäl­lä (esim. pank­ki­tun­nus tai mo­bii­li­var­men­ne).

Ko­ro­naan liit­ty­vis­sä to­dis­tu­sa­siois­sa klik­kaa "ko­ro­naan liit­ty­vät to­dis­tuk­set".

Ko­ro­na­tar­tun­toi­hin liit­ty­vis­sä jäl­ji­tys- ja neu­von­ta-asiois­sa klik­kaa "tar­tun­nan­jäl­ji­tys­ky­se­ly". Täy­tä ky­se­ly, jos si­nul­la tai puo­les­ta asioi­mal­la­si hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta tai olet al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Ky­se­lyyn an­ta­ma­si tie­dot no­peut­ta­vat tar­tun­to­jen jäl­ji­tys­tä ja oh­jei­den an­ta­mis­ta, Kainuun sote ohjeistaa.

Käy­tös­sä on myös ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu nu­me­ros­sa 044 709 3788. Jos asia kos­kee ko­ro­na­pas­sia, va­lit­se nau­hoit­teen kuul­tua­si nu­me­ro 1. Jos asia kos­kee ko­ro­nan tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä, ka­ran­tee­niai­kaa ja sii­hen liit­ty­vää oh­jeis­tus­ta, va­lit­se 2.

Pikatestin tulos selviää vartissa. Tulos on negatiivinen, jos testeri näyttää vain yhtä viivaa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä