Paikallisuutiset

Kainuussa todettiin lauantaina 72 uutta koronatartuntaa

Lauantain tartuntamäärä on pienin päiväkohtainen lukema useisiin viikkoihin.

Kai­nuus­sa ra­por­toi­tiin lauan­tai­na 72 ko­ro­na­tar­tun­taa. Se on pie­nin päi­vä­koh­tai­nen lu­ke­ma usei­siin viik­koi­hin.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että tartuntahuippu olisi Kainuussa ohi. Sairaalakuormitusta seurataan totta kai, koska se tulee viiveellä, Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kertoo.

Kainuun keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä 13 koronapotilasta. Positiivisten tulosten saaneiden kontaktointiviive on tällä hetkellä alle vuorokausi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Käsmä-Ronkainen kertoo, että testiin pääsee tällä hetkellä Kainuussa todella hyvin ja hän muistuttaa, että testiin täytyy edelleen tulla, jos on oireita tai altistunut.

Kainuun sote muistuttaa myös, että ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­vat osal­lis­tu­ja­mää­rien ko­koontu­mis­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät Kai­nuus­sa tä­nään sunnuntaina. Voimassa ovat edelleen varotoimia koskevat suositukset sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi. Mää­räys kos­kee laa­jas­ti yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä, ra­vin­to­loi­ta ja vä­hit­täis­kau­pan lii­ke­ti­lo­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Pohjois-Suomen avin pää­tös mah­dol­lis­taa mo­net eri­lai­set ta­pah­tu­mat ja ko­koon­tu­mi­set, mut­ta edel­lyt­tää ta­va­no­mais­ta te­hos­te­tum­pia ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia. Tilojen haltijoiden tai niissä toimintaa järjestävien on laadittava toimenpiteistä suunnitelma ja asetettava se näkyville.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d momentin mu­kai­nen mää­räys kos­kee ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Se koskee myös asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa, kuten esimerkiksi ryh­mä­lii­kun­taa, kon­tak­ti­la­jeja ja sisäkun­to­sa­leja, ui­ma­hal­leja ja kyl­py­löitä, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­teritoi­min­taa, si­sä­leik­ki­pai­kkoja ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­loja.

Alueel­li­sen pää­tök­sen li­säk­si ko­ko maas­sa ovat voi­mas­sa ylei­set tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c momentin vel­voit­teet osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­ses­tä. Voimassa ovat edelleen myös Valtioneuvoston asettamat ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset.

Ko­ro­na­pas­sil­la ei voi va­pau­tua ase­te­tuis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tai lail­la sää­de­tyis­tä vel­voit­teis­ta.

Pikatestin tulos selviää vartissa. Tulos on negatiivinen, jos testeri näyttää vain yhtä viivaa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä