Paikallisuutiset

Valtioneuvostolta periaatepäätös valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista

Valtioneuvoston 23. lokakuuta tekemä periaatepäätös sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja vaikutetaan siihen, että epidemia saadaan mahdollisimman nopeasti hillittyä. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin.

Valtioneuvosto korostaa sitä, että epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Periaatepäätökseen kirjatut suositukset perustuvat hallituksen linjauksiin 15. lokakuuta, ja niissä otetaan huomioon epidemiologinen tilannearvio. Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Suositukset on tarkoitettu työnantajille, oppilaitoksille sekä viranomaisille, kuten kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintoviranomaisille, jotka toimeenpanevat niitä alueillaan ja tiedottavat niistä alueellisesti.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö suosittelevat mahdollisimman laajasti etätyötä julkisen sektorin työntekijöille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyön tekemistä suositellaan myös yksityisille työnantajille, mutta päätökset tehdään työpaikoilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työjärjestelyillä voidaan vähentää lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Etätyön lisääntyminen helpottaa myös niiden tilannetta, jotka tarvitsevat joukkoliikennettä: liikennevälineissä on tavallista väljempää, kun kulkijoita on vähemmän.

Epidemian kiihtymisvaiheessa tai sitä lähestyttäessä aluehallintovirastot voivat arvioida olemassa olevien rajoitusten riittävyyttä kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa yleisömäärästä riippumatta. Aluehallintovirastot voivat asettaa lisävaatimuksia esimerkiksi asiakasmäärille ja -paikoille ja tilajärjestelyille lähikontaktien välttämiseksi. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä sisätiloissa voidaan rajata puoleen tavallisesta. Leviämisvaiheessa aluehallintovirastot voivat rajoittaa yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Aluehallintovirastot tekevät päätöksensä itsenäisesti ja noudattavat päätöksenteossa tartuntatautilain mukaista harkintaa sekä edellä mainittuja suosituksia. Kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa alueellaan väestölle suosituksia vastaavista rajoituksista myös yksityistilaisuuksiin ja muihin kokoontumisiin.

Kiihtymisvaiheessa kunnat ja kuntayhtymät voivat suositella aikuisten (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat) sisätiloissa ryhmässä tapahtuvan harrastustoiminnan keskeyttämistä tai järjestämistä etänä korkean riskin tilanteissa ja toimintamuodoissa. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa lähikontakteja ja pisaratartunnan riskiä lähietäisyydellä ei voida välttää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Leviämisvaiheessa kuntien ja kuntayhtymien suositellaan harkitsevan tiukennuksia niin, että erityisesti aikuisten ryhmissä tapahtuva harrastaminen voitaisiin keskeyttää tilapäisesti tai järjestää etänä. Lasten ja nuorten sekä toimintakyvyltään rajoittuneiden väestöryhmien harrastamisen rajoituksissa on tärkeää ottaa huomioon sosiaaliset ja sivistykselliset vaikutukset.

Epidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheessa kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa alueidensa ryhmämuotoiseen harrastamiseen vastaavia turvallisuusohjeita kuin yleisötilaisuuksien järjestämiseen.

Myös opetusjärjestelyihin on annettu suosituksia. Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa etäopetukseen siirryttäisiin vasta siinä vaiheessa, kun se on terveysviranomaisen tekemän alueellisen epidemiologisen arvion perusteella aivan välttämätöntä.

Kiihtymisvaiheessa korkeakoulujen on syytä harkita vakavasti siirtymistä etäopetukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Leviämisvaiheessa lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, aikuisten taiteen perusopetusta ja aikuisten perusopetusta järjestävät oppilaitokset sekä korkeakoulut voivat harkintansa perusteella siirtyä kokonaan etäopetukseen.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa kunnallisia ja alueellisia suosituksia noudattaa julkisten tilojen käytössä vastaavia turvallisuusohjeita kuin yleisötilaisuuksien järjestämisessä.

Kiihtymisvaiheessa kunnat voivat suositella tilojen käyttäjämäärän rajaamista puoleen normaalista ja leviämisvaiheessa tilojen käyttöä voidaan suositella keskeytettäväksi kokonaan.

Valtioneuvosto muistuttaa, että julkisten tilojen rajoituksissa on otettava huomioon, että toimet eivät saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virkamiestä suorittamasta virkatehtäviään.

Kainuun koronapandemiatilanne on tällä hetkellä pe­rus­ta­sossa. Edel­li­nen CO­VID-19 tar­tun­ta on alueel­la tiis­tai­na 20.10.2020.

Suo­si­tus kas­vo­mas­kin käy­tös­tä on voi­mas­sa 8.11.2020 saak­ka.

Suositukset on tarkoitettu työnantajille, oppilaitoksille sekä viranomaisille, kuten kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintoviranomaisille, jotka toimeenpanevat niitä alueillaan ja tiedottavat niistä alueellisesti.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä